ד"סב

Spa Manager
חוריאו םילופיט יתורישו אפס לוהינל הנכות

אפס לוהינ-ל הנכות תכרעמ הניה - GSM Manager Spa
ינודעומ ומכ םינוש םיגוסמ םילופיט ירדחו םיפסונ אפס ירדח ךרעמ וא/ו דדוב
יתורש םג הנכותה תועצמאב להנל ןתינ ןכ ומכ .'וכו תואירב ינודעומ ,רשוכ
.יאמצע ןפואב וא אפסה יתורש םע בלושמ קלחכ ,חוריא ירדחו םירמיצב הניל
הלק ,הטושפ הנכותה .תויסיטרכ לש תנוכתמב הניה GSM תכרעמ -ב הדובעה
תועצובמ תכרעמב תולועפה לכ .א"כב תינוכסחו שמתשמל תיתודידי הלעפהל
.הרצק תודמלתהה א"כ תפלחהב םג רצק הדימל ךילהתו תורופס תוינשב
. תילגנאב םג םינותנ תנזה רשפאמו ,תירבעב בותכ קשממה

:םיאשונ יפל תוקלוחמ תויסיטרכה
.םייונמו תוחוקלב לופיטו לוהינ - םייונמ
ללוכ אפסב תוליעפה לע טולשל וכרד רשפאמה םילופיטה ןמוי - ןמוי
.'וכו םיפסונ םיתורישו חוריא יתורש ,םילופיט ,תונמזה
חוקל לש םילופיט תיירוטסיה .חוקל יפל תולועפ עוציב - תוחוקל
.'וכו רחבנ
תורדגהה לכ תועצבתמ וכרד .תכרעמה לש לוהינה ךסמ - םיטירפת
,תוירוגטק ,(א"כ) לגסה לוהינ :ןוגכ ,(שמתשמה תמרב) תכרעמב
,ימינפ שומישל ןהו הריכמל ןה םירצומ יאלמ לוהינו םירצומ ,םילופיט
.דועו םייונמ יגוס


:הנכותה תויורשפאל בחרומ טורפ ןלהל
עוציבל תכרעמ תללוכה ,רוזמר תטישב תונמזהה לוהינל תכרעמ - תונמזה
.םיידי עברא ילופיטל תונמזה עוציבו ןמז תלבגה אלל תויביטטנט תונמזה
.חוריא ירדחו םיפסונ םיתוריש ,םילופיט תונמזה עצבל ןתינ
תטישל םאתהב הגוצת יבצמ השולש לעב ,בשחוממ הדובע ןמוי - ןמוי
לכ ןוכדעל תורשפא ,הנמזהה ןוכדעל תויורשפא רפסמ םנשי ןמויב .רוזמרה
תורשפאו ('וכו העש ,ריחמ) דבלב דחא ןותנ
ןוכדעל תורשפא ,םינותנה
.תונמזה יתש ןיב םינותנ תפלחהל
םיטרפ :ןוגכ םידבועה תווצ ינותנ לכ לוהינל תכרעמ - םידבוע לוהינ
.דועו תולמע בושיח ,תועש ףוסיא ,םיישיא
תועובק תורמשמ ידי לע ריהמו לק הדובע רודיס עוציב - הדובע רודיס
.תינדי הדלקהב וא שארמ
.דועו ריחמ ,(אסכ) רדח ,ןמז :ןוגכ לופיטה ינותנ תרדגה - םילופיט
ןתינ ןכ ומכ .דועו לופיטה תא עצבל לגוסמ םילפטמהמ ימ תרדגה
ךשמ ,רדח גוסכ חרוא תנמזהל
חוריאה יתוריש לכ תא רידגהל
'וכו םוקימ ,ריחמ ,חוריא ןמז
רפסמ רידגהל ןתינ .חוריא יתורישו םילופיט ןוריחמ - ןוריחמ
.חוריא תוריש וא לופיט לכל םינוש םיריחמ
תוליבחו םילופיט תוליבח תיינבל תכרעמ - םילופיט תוליבח
רפסמ ךותמ לופיט רוחבל תורשפא תולעב תוליבח ףסונבו ,חוריא
.םילופיט
יטרפ :תללוכה תוחוקלה רגאמ לוהינל תכרעמ - תוחוקל רגאמ
.תוחוקל תוריש לוהינ ףסונבו דועו תורעה ,הירוטסיה ,חוקלה
בויח ,םיר'צאוו ,הריכמ תדמע תלעב תמדקתמ הפוק - הפוק
תובוח יארשא לוהינל תכרעמ
ףסונבו ,דועו תוחנה ,ינדי
.עבק תוארוהו
שומישל יאלמו הריכמ יאלמ) יאלמ יגוס ינש לוהינל תכרעמ - יאלמ
.דועו הריכמ תולמע ,םיקפס לוהינ ,הנמזהל תוצלמה ,(ימצע
לש בחר ןווגמ תקפנה תרשפאמה תמדקתמ תוחוד תכרעמ - תוחוד
תוחודה תכרעמ .חוקלה תשירד יפל תוחוד ףיסוהל ןתינ ףסונבו תוחוד
לוהינ יכרוצ לכ תא קפסמ ןהו תוליעפה לוהינל ןה המצוע בר ילכ וניה
.תונובשח לוהינל תכרעמ הניא תכרעמה יכ ףא ,קסעה תונובשח
,ןמוזמ,הלבק,תינובשח יפל םימולשת לע תוחוד תללוכ תוחודה תכרעמ
םיידיתע םימולשת ןכו 'וכו תוקלחמ ,םירדח יבויח ,תוריכמ ,תובוח לויג
םירבח תוליעפ לוהינל תוחוד ןכ ומכ .תויופצ תוסנכה ,יתנש חותינ ללוכ
םיעוריא ,תונמזה ,םילופיט ,תוסינככ תוליעפה לוהינ תוחוד ,תוחוקל תורשו
.חוריא ירדחו םיפסונ םינודעומ ,רשוכ ןוכמ ,אפסל ןה 'וכו
ללוכ ימצע שומישל יאלמ לוהינ דרפנבו הריכמ יאלמ לוהינ תוחוד
.'וכו תוינק ,תוריכמ ,הנמזה תוצלמה
.םילפטמו םידבוע תוליעפ בקעמו לוהינל תוחוד ןכ ומכ


*** הנכותה תמגדה םע ןתנית ריחמ תעצה ***


תיבה ףד
תודוא
םיתורישה
םירצומה
תונכותה תגצה
הכרדה תרבוח
ינכט טרפמ
הרמוח יתוריש
רשק רוצ
English
   
םירמיצ
 
02-6247783  :ןופלט :םידרשמ
02-6247783    :ןופלט :הכימת